1. DAGMA Sp. z o.o., (dalej DAGMA) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwis internetowy w domenie dagma.pl oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego www.plytki.pl.

2. DAGMA przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75 000 zł, numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852.

Inspektor ochrony danych osobowych:

DAGMA, na podstawie art. 37 RODO* wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując następujące dane kontaktowe:

3. DAGMA informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:

  • Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe,
  • Usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”),
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Ograniczenia przetwarzania,
  • Przenoszenia danych
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Udostępnianie danych:

Zgromadzone dane będą przetwarzane przez producentów wybranych rozwiązań, znajdujących się w portfolio DAGMA oraz firm świadczących usługi transportowe ,na potrzeby niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art.6.1 lit b) RODO.

4. DAGMA nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko te dane, które zostały dobrowolnie przekazane. DAGMA przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.

5. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych (newsletter) jedynie przez DAGMA.

6. Na stronach internetowych DAGMA udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. DAGMA nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad w poszczególnych serwisach www.

7. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez DAGMA należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego wiąże się z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.

8. Serwisy DAGMA wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

9. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dagma sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 15
40-478 Katowice
www.dagmaplytki.pl
plytki@dagma.pl

Dagma sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206.
Kapitał zakładowy: 75.000 zł
NIP: 634-012-60-68
REGON: 008173852